headerphoto headerphoto headerphoto

महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद
विद्या परिषद

७०८,सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०संपर्क

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद
पत्ता : ७०८,सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०
दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२४४७६९३८
फॅक्स क्रमांक : ०२०-२४४७७०९०
इमेल : dir.mscert@gmail.com
संकेत स्थळ : mscert.netNIC
National Portal
of India
MumbaiPolice
Mumbai Police
AntiCorruptionBureau
Anti Corruption

MaharashtraPolice
Maharashtra
State Police

MumbaiTrafficPolice
Mumbai
Traffic Police

MaharashtraTourism
Maharashtra
Tourism

Lokrajya
Maharashtra
Lok Rajya
News

DepSalesTax
Maharashtra
Maha VAT

ST
Maharashtra
State Transport